ފިހާރަތައް ރޭގަނޑު 10:00، ކެފޭތައް 12:00 ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި
ފިހާރަތައް ރޭގަނޑު 10:00 ބަންދުކޮށް، ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ސައި ހޮޓާތައް ފަދަ ތަންތަން ބަންދުކުރާ ގަޑި ދަންވަރު 12:00 އަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން، މިނިސްޓްރީން އެހެން ގޮތަކަށް އަންގަންދެން މި ބަދަލަށް...
މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން 95 މީހެއްގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި
މާލޭގައި މިހާރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން މިހާތނަށް 95 މީހެއްގެ މައްޗަށް...
ރޭގެ މުޒާހަރާގައި ބައެއް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދީފި - ޕޮލިސް
އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް މިނަމުގައި ސަރުކާރާއި ދެކޮޅު ސިޔާސީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މާލޭގައި ކުރިޔަށް...
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ފާޑުކިޔަސް އެކަމާއި ކަންބޮޑުވާކަށް ނުޖެހޭ- މައުމޫން
ރާއްޖޭގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭރު ފަރާތްތަކުން ފާޑުކިޔަސް އެކަމާއި ކަންބޮޑުވާން ނުޖެހޭކަމަށާއި، ރާއްޖޭގައި ހުރިހާކަމެއެއްވެސް...
ސަރުކާރުން ގާނޫނަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިއްތަވާނެ - ރައީސް ޔާމީން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ އަރިހަށް، ‏‏އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރުން ‏‏ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، މިސްޓަރ ޖޯން ‏‏ރެންކިން ‏މިއަދު ވަދާޢީ ‏‏ޒިޔާރަތް ‏‏ކުރައްވައިފިއެވެ.‏ ‏މިއަދު ހެނދުނު...
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ފެން ތަހުލީލުކުރާ ލެބޯޓަރީ އައިއެސްއޯ ސެޓިފައި ލެބޯޓަރީއަކަށް
މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ފެން ތަހުލީލުކުރާ ލެބޯޓަރީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން ފޮރ ސްޓޭންޑަޑައިޒޭޝަން އައިއެސްއޯ ފެންވަރުގައި ސެޓިފައިވާކަމަށް އެކުންފުނިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެމްޑަބްލިއު އެސްސީން...
މޫސާ އަލީ ޖަލީލަށް ހުކުމް އިއްވުން އަންނަ ހުކުރުދުވަހު
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ އަބްދުއްﷲ މުހައްމަދު ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރޖެނެރަލް ޓެރެރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މިހާރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މޫސާއަލީ ޖަލީލްގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލާ،...
ރަސްމީ ގަޑީގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ސިވިލްސާވަންޓުންނަށް ބައިވެރި ނުވެވޭ އިސްލާހު ފާސްކޮށްފި
ރަސްމީ ގަޑީގައި ސިވިލްސާވަންޓުންނަށް ސިޔާސީ އެއްވުންތަކުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭ ގޮތަށް ސިވިލް ސާވިސް ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން...
ބަންގްލަދޭޝްގެ އާ ސަފީރު ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސްއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު ކާޒީ ސަރްވަރ ޙުސައިން، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް މިއަދު އަރުއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު...
ސައިކަލާއި ގާމެންޓްސް އިން ނަގަން ނިންމި ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަން ނިންމައިފި
ސައިކަލާއި ގާމެންޓްސްގެ ޑިއުޓީ 50 ޕަސެންޓަށް ވުރެ ކުޑަކުރުމަށް ސަރުކާރުން މިހާރު މަޝްވަރާކުރަމުންދާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕާއި...
ބިދޭސީން މުޒާހަރާކޮށްފިނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އިމިގްރޭޝަން
ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންނަކީ ވޯކް ވިސާގައި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ބަޔަކަށް ވާތީ އެފަރާތްތަކުން މުޒާހަރާ ކޮށްފިނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ޑިޕާޓްމެންޓް...
ހިސްޓޯ އަނެއްކާވެސް ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
ކުރީގެ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާގް މުފީދު (ހިސްޓޯ) އަނެއްކާ ވެސް ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. ހިސްޓޯ ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު މުލިޔާގޭގައި ބޭއްވި ހާއްސަ...
ރޭގެ މުޒާހަރާގައި 3 މީހުން ހައްޔަރު ކުރި - ފުލުހުން
އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން “އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ދިވެހީން” މި ނަމުގައި ރޭ މާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި ވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ....
ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބިންގާ އަޅައިފި
ހުޅުމާލޭގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ މަރުކަޒެއް އެޅުމަށް ބިންގާ އަޅައިފިއެވެ. ހަތަރު ފަންގިފިލާގެ މި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހުޅުމާލޭ ނެއިބަހޫޑް އެކެއްގައެވެ. މިއަދު...
ކޮންމެ ކުއްތާއަކަށް ވަކިން ކިޔާނެ ނަމެއް ހޯދަން ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީގައި ފުލުހުން އެދިއްޖެ
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް މަދުކޮށް ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށް ރާއްޖޭގައި އަލަށް އެކުލަވާ ލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފާރަ ގެމައިގާ ބޭނުންކުރާ ފާރަ ތަކަށް ކިޔާނެ ދިވެހި ނަންނަން...
ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހިގެން ފުވައްމަލަކުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ކުޑަ  އަންހެން ކުއްޖަކާ ބަދުއަޚުލާޤީ އަމަލު ހިންގަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޏ.ފުވައް މުލަކުން މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މިމައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ...
އަންނަ އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ބައެއް ތަކެތިން ޑިއުޓީ ބޮޑުކޮށްފި
އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނަށް އޭޕްރީލް 1ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގެންނަ ބަދަލާއެކު މިއަހަރު 900 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ދައުލަތަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސް...
އެމްޑީޕީއާ ނުގުޅޭނެ ކަމަށް އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ
އެމްޑީޕީއާ ނުގުޅޭނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގަ އެވެ. އެ ޓްވީޓްގައި އުމަރު އިތުރަށް...
ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކުރި ސައިކަލުތައް އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ބޭނުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކުރި 150 ސައިކަލުގެ ތެރެއިން އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ސައިކަލުތައް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓުން ފަށައިފިއެވެ....