ރީކޯ މޫސަ ދައްކަނީ ހަގީގަތާ ޚިލާފް ވާހަތަކެއްކަމަށާ އެއީ ވަރަށް ހުތުރު ޢަމަލެއްކަމަށް ޕީޕީއެމުން ބުނެފި
ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގަައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކަށް އަނިޔާކުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެކި ފޯރަމްތަކުގައި މޫސަ ދައްކަވަމުން ގެންދަވަނީ ހަގީގަތާ ހިލާފު ދޮގު ވާހަކަތަކެއް...
އަންހެން ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުން ދިޔަ ބައްފައަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅަށް ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގޯނާކުރަމުން ދިޔަ ކަމުގެ ތުޙުމަތުގައި އޭނާގެ ބައްޕަ...
އިންޑިއާކަނޑަށް ޗައިނާއިން އަތްގަދަ ކުރާއިރު އެކަން ވަރަށް ގާތުން ބަލާނެ ކަމަށް އިންޑިއާއިން ބުނެފި
އިންޑިއާ ކަނޑާއި، ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދަށް ޗައިނާއިން ނުފޫޒު ފޯރުވައި، އަތްގަދަކުރަމުންދާ ދިޔުން ވަރަށް...
އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހެކިބަސް ދިންމީހަކު ، މީހެއްގެ ބޯފަޅާލައިފި
2012 ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ހިނގަމުންދާ ޝަރީއަތުގައި...
ހަގީގަތް އޮޅުވާލުމާ ސަރުކާރު ކުށްވެރި ކުރުމަށް ޖޭޕީން ވާހަކަ ދައްކާކަމަށްބުނެ އެކަން ޕީޕީއެމުން ކުށްވރިކޮށްފި
ސަރުކާރާ ބެހޭގޮތުން ޖުމްހުރީ ޕާޓީ(ޖޭޕީ)ން ދައްކަނީ އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް ހަގީގަތާ ހިލާފު ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް(ޕީޕީއެމް)...
ނ.މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރަން ފަށައިފި
ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ވަޒީފާގެ ކަންކަމަށް އަހުލުވެރިކޮށް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް ފަސޭހަ މާހައުލެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ...
ނ. ވާދޫއަށް ފަންހޮވަން ދިޔަބަޔަކު ހާލުގައި ޖެހުމުން އެފަރާތްތަކަށް ފުލުހުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި
ނ. ވާދޫ ނަމަކަށްކިޔާ ގައު މަތީ ފަޅުރަށަކަށް ފަންހޮވަން ދިޔަބަޔަކު ހާލުގައިޖެހުމުން އެފަރާތްތަކަށް ފުލުހުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ. އެ މީހުން ހާލުގައިޖެހިފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު...
ޒުވާނުންނާއި ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން މަނަދޫގައި ހިންގާ އަމާންވެށި ކޯޗިންގ ކޭމްޕް ހިންގުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ޒުވާނުންނާއި ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން މަނަދޫގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަމާންވެށި ކޯޗިންގ ކޭމްޕްގެ ދެވަނަ ބުރު ހިންގުމަށް އެއްބާރުލުންދިނުމާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި...
ދޯންޏަކާއި ކޮޅުވެއްޓިއެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ
ރޭ ދޯންޏަކާއި ކޮޅުވެއްޓިއެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓް ހިނގި އިރު ކޮޅުވެއްޓި ދުއްވަމުން ދިޔައީ އެފަދަ އުޅަނދެއް ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އޮންނަ ފަރާތެއް ނޫންކަމާއި އެކްސިޑެންޓްވި އިރު ކޮޅުވެއްޓީގެ...
ނަގަމުން ނަގަމުން ގޮސް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބޭރު ތޮށިގަޑަށް ވަނީ- އެޖީއޭ ގަދަނިދީގަތޯ؟
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން 13 ބިމެއް، ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިންމެވުމާއި އެއްގޮތަށް ސަރުކާރަށް ނެގި...
މީހުން މެރުން ފަދަ ނުރައްކާތެރި އަމަލުތަކުން ދިވެހި ޒުވާނުން ދުރުކުރަން ވެއްޖެ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ
ރާއްޖޭގައި ގޭންގް މާރާމާރީ ހިންގާ ، މީހުންނަށް ހަމަލާދިނުމާއި އެފަދަ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި މީހުން މަރަމުންދާތީ އެކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ، ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ގޭންގްތަކާއި އެފަދަ...
ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޕޮލިސް ކުލަބު ހޯދައިފި
ވާދަވެރި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކުލަބުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި އެލައިޑް އިންސުއަރެންސް ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ދެވަނަ ފަހަރަށް ޕޮލިސް ކުލަބު ހޯދައިފިއެވެ. މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން...
އަޑޫގައި ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވިކާރެއް ކޮންޓްރޯލުން ނައްޓަލާ ފޮރޮޅާލައިގެން ވަލުތެރެޔަށް
އައްޑޫލިންކްރޯޑުގައި ހަންކެޑެ ސަރަހައްދާ ދިމާއިން ކާރެއް ފުރޮޅާލައިގެން އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ. ލިންކްރޯޑުގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ މި ކާރު ކޮންޓްރޯލުން ނައްޓައިގެން ގޮސް ފުރޮޅާފައިވާއިރު އެއްވެސް...
ނާކާމިޔާބީ އާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހެނީ އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ހަރާންކޯރުވަމުން ދާތީ- އަހުމަދު ހާޝިމް
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމް, ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިނުވީތީވެ ހިތާމަކުރާކަމަށާއި އަދި އެމްޑީޕީއަށް ނާކާމިޔާބީ އާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހެނީ...
ކޮމަންވެލްތުގެ އުސޫލަތަކާ ރާއްޖެއިން ޚިލާފްވެ ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ މިނިވަންކަން ގެއްލުވާލައިފި- ކޮމަންވެލްތު
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު ފަހަކަށް މަދުކޮށް، އެ ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރަކު މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ މިނިވަންކަމާއި ގާނޫނުގެ ހުކުމް ވަރަށް...
ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ރާއްޖޭގައި އަނެއްކާވެސް މިދިޔަ އަރަށްވުރެ ފަސްދަރަޖަ ފަހަތަށް
ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން އޮތް މިންވަރު ހާމަކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ނެރޭ “ވާރލްޑް ޕްރެސް ފްރީޑޮމް އިންޑެކްސް 2014″ ގައި ރާއްޖެ 2013 ވަނަ އަހަރަށްވުރެ...
ބަނގުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ފުޅިއަކާއެކު ދެ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި
ބަނގުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ފުޅިއަކާއެކު ދެ މީހަކު ވިލިމާލެއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ 21 އަހަރުގެ...
ޑީސަލް ލީޓަރަކުން 75 ލާރި އަދި ޕެޓްރޯލް ލީޓަރަކުން 1 ރުފިޔާ އަގު ހެޔޮކޮށްފި
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާކޮށް ތެޔޮ އެތެރެކުރާ ކުންފުނި ކަމަށްވާ އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ޕެޓްރޯލް ލީޓަރަކުން އެއް ރުފިޔާ އަދި ޑީސަލް ލީޓަރަކުން 75 ލާރި މިއަދުން...
މިއަދު ހެނދުނު ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ދޯނި ދުއްވަން ހުރިމީހާ ހުރީ މަސްތުވެފައި
މިއަދު ހެނދުނު ނ. އޮތޮޅުގައި ދެ ދޯންޏެއް ޖެހި ކަނޑުމަތީގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްގައި އެއް ދޯނި ދުއްވަން ހުރި މީހާ އެވަގުތު ހުރީ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި...