އިދިމާނައިގެ ލަފުޒުތައް (އެންޓޮނީމް)
ލިޔުނީ: ފަރެސް ޢާމިރު އިދި މާނައިގެ ލަފުޒުތަކަކީ ބަހުގެ މާނަ ދިރާސާކުރާ އިލްމުގެ އެއް ގޮފި ކަމަށްވާ ސެމެންޓިކްސްގެ ތެރޭގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ވަކި ފަންވަތެއްގެ ލަފުޒުތަކެވެ. މި ލަފުޒުތަކަށް ކިޔަނީ އެންޓޮނީމް އެވެ. ބައެއް ފަހަރަށް...
މީހަކަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން މީހަކު 6 މަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ޙުކުމް ކޮށްފި
މީހަކަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން މީހަކު 6 މަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ޙުކުމް...
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހެރޮއިން އެތެރެކުރި މީހަކު ޢުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހެރޮއިން އެތެރެކުރި މީހަކު ޢުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ. މި...
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްވީތީ އެކަމުގެ ހެޔޮނަތީޖާ ފެނޭ
ދިއްގަރުގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްވެ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދިިޔުމުގެ ހެޔޮ ނަތިޖާ ފެންނަމުންދާކަމަށް މުލަކަތޮޅު...
ކަރަންޓް ކަނޑަމުން ދިޔަވަރަކަށް، ދިޔައީ ކަރަންޓް ދޭން އަންގަމުން
ރަށްރަށުގައި ގޭގެއިން ކަރަންޓް ކެނޑުމަކީ އާއްމުކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓް ބިލަށް ފައިސާ ނުދައްކާއާއްމުރައްޔިތުން އުޅެމުންދާކަން މިއީ ހިތާމަ އާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަން ޖެހޭކަމެކެވެ. ވަކިން...
ޗައިނާގެ ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ޗައިނާގެ ރައީސަކު ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުގައި އެގައުމުގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން މިއަދު ހެނދުނު މާލެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. ރަސްމީ ފާލަމުން ސަގާފީ ހަރަކާތްތަކާއި، ގާޑް އޮފް އޮނާއަކައި...
އިމްޕޯރޓް މުދާ ހުއްދަ ނުނަގާ ގޭގޭގައި ވިއްކުން، ލޯޑުންގޮވުމުން ހައްލުވީބާ؟
މަނަދޫއަކީ ނ.އަތޮޅުގައި އިޤްތިސާދީގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ ރަށެކެވެ. ބަޔަކު ޤަބޫލްކުރަން ބޭނުން ނުވިޔަސް އަތޮޅުގެ ގިނަ ބަޔަކު ވިޔަފާރިއަށް ބަރޯސާވެފައިވަނީ މަނަދުއަށެވެ. އެކަން ހަފްތާގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 10:00...
ނަމަވެސް، ތިޔަ ހަނދާނޭ ވާނީ (4)
(ހަތަރުވަނަ ބައި) ލިޔުނީ: ރަޙްމަތުﷲ (ރިންމަ) “އަސްލަމް ފަޒޫއަށް މާފް ކުރޭ، ފަޒޫ އަސްލަމް ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވޭ، އައި ލަވް ޔޫ އަސްލަމް. އެއީ މީގެ...
ޗައިނާގެ ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގެ ދެކަނބަލުން ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ދައުވަތަކަށް އެދެކަނބަލުން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ މިއަދު ހަވީރު 17:30 ހާއިރުއެވެ.ރާއްޖޭގެ އިތުރުން އިންޑިއާ...
ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރި މީހަކު އެއް ލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް ޢުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފި
ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރި މީހަކު އެއް ލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް، ޢުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 2014 ސެޕްޓެމްބަރު 10 ވަނަ ދުވަހު ޙުކުމް ކޮށްފި އެވެ....
މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި 10 ރަބަރު ޕެކެޓާއެކު މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި
މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި 10 ރަބަރު ޕެކެޓާއިއެކު މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މިމައްސަލާގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަަށަށް ގެނެސްފައި ވަނީ 26...
ގެދޮރުވެރި ކުރުވުމަށް ފޯމު ފުރުވުމުގެ ބަދަލުގައި ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގައިގެން މައުލޫމާތު ހޯދުން ކިހިނެއްވާނެބާ؟
ދިރިއުޅޭނެ އަމިއްލަ ވަޒަނެއް ނުވަތަ ގެދޮރެއް ނެތްމީހުން ވެރިރަށް މާލޭ ސަރަހައްދުގައި މިދަނީ އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އިތުރު ވަމުންނެވެ. އެއީ ރިއަލްއެސްޓޭޓް ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުނަށް...
ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވޮލީމުބާރާތް ފަށައިފި
ތ.އަތޮޅު ރަށްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ކޮޅުމަޑުލު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު ފެށިއްޖެއެވެ. މި މުބާރާތަކީ ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ.މިއަދު މި މުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ...
ޗައިނާގެ ރައީސް ރާއްޖޭގައި ދެ މަޝްރޫއެއް ފައްޓަވާދެއްވާނެ
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ޗައިނާގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގައި ހިނގޭ ދެ މަޝްރޫއެއް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން މައުލޫމާތު...
ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން މިމަހު 26 ގައި ހައްޖަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން މިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ހައްޖަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ހައްޖަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ހާމަ ކުރެއްވީ...
އަލްފަތުޙު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ޖަމާޢަތުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހައްޔަރުކޮށްފި
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓާއަށްވުރެ އިތުރަށް މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށް އެމީހުން އަތުން ފައިސާ ނެގި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަލްފަތުޙު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ޖަމާޢަތުގެ މެނޭޖިންގ...
ނާސިރާގެ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ހަދިޔާ ކޮށްފި
މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ނިޔާވި ނާސިރާ އަބްދުﷲ ގެ ޚަޒާނާގައި ހުރި ހުރިހާ ފައިސާއެއް ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ހަދިޔާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ނާސިރާގެ ގާތް...
ކުއްވެރިންގެ ގޮތުގައި މީހުން ދޫކޮށްނުލާ ރަނގަޅުގޮތުގައި މުޖުތަމަޢުއަށް އެމީހުން ނެރުމަށް ސީ.ޕީ ގޮވާލައްވައިފި
މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރާ ފަރާތްތައް އިތުރުވަމުންދާއިރު ކުށްކުރާ ފަރާތްތައް ކުށްކުރަން ދޫކޮށްލުމުގެ ބަދަލުގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށް، އެފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ އަދާބާއެކު އެފަދަ މީހުންނަކީ މުޖުތަމަޢަށް ބޭނުން...
ލ.އަތޮޅުގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅެމުންދިޔަ 51 ބިދޭސީއަކު ހޯދައި އިމިގްރޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ލ.އަތޮޅުގައި އުޅެމުންދާ ބިދޭސީން ހޯދުމަށް ލ. އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް ގުޅިގެން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނުގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅެމުންދިޔަ 51...