ރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރާ މާލޭގައި ރޭގައި މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ޖަހައިފި
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރާ މާލޭގައި ރޭގައި މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ޖަހައިފި އެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޒަހަމްވި މީހާއަށް މިހާރު ދަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. ނަމަވެސް އައިޖީއެމްއެޗްގެ މަޢުލޫމާތު ހިފެހެއްޓުމުގެ އުސޫލްގެދަށުން އޭނާގެ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން...
ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުވަނީ ފުލުހުންގެ ތެރޭން ބަޔަކާއި ގޭންގްތަކަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއްގެ އަތްދަށުގައި ހިސާރު ވެފައި- ރައީސް ނަޝީދު€
މާލޭގައި ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގަނީ ސަރުކާރުން ކަމަށާއި ސަރުކާރު މިހާރުއޮތީ ފުލުހުންގެ ބަޔަކާއި ގޭންގްތަކަކަށް...
ބަރަހަނާކޮށް ހުރެގެން ފިލަން ދުވި ފިރިހެނަކު އާންމުން ހިފަހައްޓައިފި
ބަރަހަނާކޮށް ހުރެގެން ފިލަން ދުވި ފިރިހެނަކު އާންމުން ހިފަހައްޓައިފިއެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ މައްޗަންގޮޅީ ގެއަކުން...
ދެ ކުށްވެރީން ފިލުވި މައްސަލައިގާ، މަސްތުވާ ތަކެއްޗާ ފޭރުމާ މަރުގެ އިންޒާރު ދިނުމުގެ ރެކޯޑް އޮންނަމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ޖަލުގައި އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުން ދަނިކޮށް މިދިޔަހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ...
ބެޓެރީއެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
ރ. މަޑުއްވަރީ އިންޖީނުގޭގައި ބެޓެރިއެއް ގޮވުމުގެ ޙާދިސާއެއްގައި އިންޖީނުގޭގެ މުވައްޒިފަކަށްއަނިޔާ ވެއްޖެ އެވެ. މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މަޑުއްވަރީ އިންޖީނުގޭގެ މެނޭޖަރވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު 7:30...
ރިޟްވާން ހޯދަން އުދަނގޫވަނީ އޭނާއަކީ އެއްވެސް ގޭންގެއްގެ މީހަކަށްނުވާތީ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ
މިދިޔަ އޮގަސްޓު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވީނުވީއެއް ނޭނގިގެއްލުނު މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިލްވާން އަބްދުﷲ 26،ހޯދަން އުނދަގޫވެގެން އުޅެނީ އޭނާ އަކީ...
އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ބަޖެޓް 93.1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަދަލުގައި 46 މިލިއަނަށް ކުޑަކުރަން ފިނޭންސުން ލަފާދީފި
އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް 46 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ކުޑަކުރަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މަޖިލީހަށް ލަފާދީފި އެވެ. އަންނަ އަހަރަށް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން...
ނަމަވެސް، ތިޔަހަނދާނޭ ވާނީ 7
ލިޔުނީ: ރަޙުމަތުﷲ / ނ. ކުޑަފަރި “އެ.. އެއީ…، ދޮންމަންމަގެ ދޮށީ…. ދަރީގެ ގުރޫޕްގެ ކަންތަން…! އެމީހުން….” ފަޒޫއަށް ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް ރޮވެއްޖެވެ. އަދި ޝިޒޫގައިގައި ބައްދައި...
ޝަހުމް އަތުލައި ގަނެވުމުން ދައުލަތުގެ އިސްބޭފުޅުންގެ ސެކިއުރިޓީ ތްރެޓް ލެވެލް ދަށްކޮށްފި
ނުރައްކާތެރި ދެ ގައިދީން ޖަލުން މިނިވަން ވެފައިވަނިކޮށް ދައުލަތުގެއިސްބޭފުޅުންގެ ސެކިއުރިޓީ ތްރެޓް ލެވެލް މަތިކުރުމަށްފަހު ފިލިދެގައިދީންގެ ތެރެއިން އެންމެ ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިޔާ އިބްރާހިމް ޝަހުމްއާދަމް ރޭ ހައްޔަރުކުރުމާއެކު...
އައިއެސް ޖަމާއަތުގެ ހިޔާލާއި ފިކުރު އަދި އެ ހަރަކާތްތަކަށް ރާއްޖެއިން ތާއީދެއް ނުކުރޭ- އަހުމަދު ސަރީރު
އެމެރިކާއާއި ގުޅިފައިވާއިއްތިހާދުން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓްސް، އައިއެސްއާއި ދެކޮޅަށް ހިންގަމުން ގެންދާ ހަރަކާތްތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުންފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާކަމަށާއި އެހަރަކާތައް ރާއްޖެއިން މަރުހަބާކިޔާކަމަށް އދ އަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި...
ރ. މީދޫގެ އާއިލާއެއް ސީރިޔާއަށް ޖިހާދުވުމަށް ފޮނުވާލާފައިވާކަމަށް ބައެއް މީޑިއާ ތަކުން ބުނެފި
ރ. މީދޫގެ އާއިލާއެއް ސީރިޔާއަށް ޖިހާދުވުމަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމުގައި ބައެއްމީޑިއާތަކުން ބުނަން ފަށައިފިއެވެ. މީޑިއާއިން ބުނާގޮތުގައި ޖިހާދަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ރ. މީދޫސިލްވަރމޫން އާއިލާގެ ތިން މީހަކާއި ކުޑަ...
މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިޔާ ސަހުމް އަތުލައިގެންފި
ޖަލުން ފިލައިގެން އުޅެނި ކޮށް މިރޭގެ 7:30 ހާއިރު އަބާޔާ ފިހާރަ ކައިރީ ހުރި ގޯޅިގަނޑެއްގެ ތެރޭން ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިޔާ ސަހުމް، ފުލުހުން އަތުލައިގެންފިއެވެ. މީނާ އަތުލައިގަތުމަށް...
މަޖްލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ކުރާނެ ކަމެއް ނެތިގެން މިއަދުގެ ޖަލްސާވެސް ކުޑަހިނދުކޮޅަކު އޮތުމަށްފަހު ނިންމާލައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ކުރާނެ ކަމެއް ނެތިގެން މިއަދުގެ ޖަލްސާވެސް ކުޑަހިނދުކޮޅަކު އޮތުމަށްފަހު ނިންމާލައިފިއެވެ. މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލީ ޖޭޕީގެކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު...
ހައްދުޖެހުމާއި ތައުޒީރުކުރުމުގެ ގަވައިދެއް ސުޕްރީމްކޯޓުން ހަދާ އެގަވައިދު އާއްމު ކޮށްފި
ހައްދުޖެހުމާއި ތައުޒީރުކުރުމުގެ ގަވައިދެއް ސުޕްރީމްކޯޓުން ހަދާ އެގަވައިދު އާއްމު ކޮށްފި އެވެ. ސުޕްރީމްކޯޓުން ނެރިފައިވާ ގަވައިދުގައި ބުނެފައި ވަނީ އެގަވައިދަކީ ގާނޫނު އަސާސީގެ ހަތް ވަނަ މާއްދާއާއި...
ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިޔާ ސަހުމް ކަމަށްބެލޭ މީހަކު މިއަދު މާލޭގެ ފިހާރަޔަކުން ވިޔަފާރި ކުރިކަމަށް އެ ފިހާރައިގެ ކޭސިއަރު ބުނެފި
ޖަލުން ފިލާފައިވާ ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިޔާ އިބްރާހިމް ޝަހުމް އާދަމްކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކު ލެކިއުޓް ފިހާރައިން މިއަދު ވިޔަފާރިކުރި ކަމަށް އެފިހާރައިގެ މުވައްޒަފަކު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކުއެ...
ގއ. ގެމަނަފުށީގައި ފުލުހަކު ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ކުރިކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ ބަޔަކު މުޒާހަރާކޮށްފި
  ގއ. ގެނަފުށީގައި ފުލުހަކު ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ އެރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ކައިރިއަށް ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިންބަޔަކު އެއްވެ މުޒާހަރާ ކޮށްފިކަމަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީޑިއާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ....
އައްޑޫ ކައުންސިލުން އެ އަތޮޅުގެ ކުރިއެރުވުމަށް ހިންގާ ޕްްރޮޖެކްޓްތަކަށް ސަރުކާރުން ހުރަސް ނޭޅުމަށް ގޮވާލައިފި
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހީވާގި ކައުންސިލްތަކުގެ ތެރެއިން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށްހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓް ކަމަށްވާ އައްޑޫ ގެސްޓް ހައުސް ވެންޗަރ ޕްރޮޖެކްޓަށްސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު ފަރާތްތަކުން...
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ގެއިން ބޭރަށް ކޮންމެހެން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ނަމަ ސަލާމަތަށާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އިތުރަށް ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ރޭ...
ސްރީ ލަންކާ އަށް ފަރުވާއަކަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދިވެހި ޒުވާނާ ފެނިއްޖެ
ސްރީ ލަންކާ އަށްފަރުވާއަކަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދިވެހި ޒުވާނާ ފެނިއްޖެ އެވެ. ލަންކާއަށް ދިޔަ ބ. އޭދަފުށީ އަހުމަދު ޝިމްހާދު ގެއްލުނުކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއިން ބުނެފައިވަނީ...