ހޮނުއެޅުމުގެ ސަބަބުން ޓީވީއެމްއަށް ބޮޑު ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ
ޓިވީއެމްގެ ޓްރާންސްމިޝަން ނުފެށިގެން އުޅެނީ މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައިހޮނުއެޅުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންވެގެން ކަމަށް ޓެލަވިޒަންމޯލްޑިވްސް (ޓީވީއެމް)އިން ބުނެފިއެވެ. ޓިވީއެމް ހިންގާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (އެމްބީސީ)ގެތަރުޖަމާނު އަބްދުﷲ ރަމީޒް މީޑިއާއަށް އަށް ވިދާޅުވީ ރޭ...
ކަންބޮޑުވަނީ ގެއްލުން ދެވޭ މުދަލުގެ ބާވަތަކުން ނޫން- އެސްއޯ ފުލުހުން "ގޭންގަކަަށް" ބަދަލުވެފައިވާތީ- ރައީސް ނަޝީދު
ދައުލަތުގެ މުދަލަށް ގެއްލުންދޭތީއާއި ފުލުހުންގެ ތެރޭގައިހަރަކާތްތެރިވާ އެސްއޯ ފުލުހުން ގޭންގަކަަށް ބަދަލުވެފައިވާތީ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް...
ޖަލުގެ ގައިދީންނަށް ފިލުމަށް މިހާރު އެހާ ފަސޭހައެއް ނުވާނެ- ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕްރިޒަންސް
ޖަލުތެރޭގައި ވެސް ގައިދީން ފިލުމަށް އެކިކަހަލަ ހުރަސްތައް ގާއިމު ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާ އަދި ގައިދީންނަށްފިލުމަށް...
ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު...
ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މަގުތަކުން ފެންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިން ފަށައިފި
ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ފެން ބޮޑުވުމާއި އާންމުންގެ ގޭގެއަށް ފެން ވަންނަމުންދާތީ، ފެން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތާއި ވެލި ބަސްދާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތުގައި މިއަދު ހެނދުނު 08:00 ން...
ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ސްކޫލަށް ނުދެވި ތިބި ބައެއް ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ގެންގޮސްދިނުމުގައި ފުލުހުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި
ރެއާއި މިއަދު މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުންނާއި ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ސްކުލްތަކަށް ނުދެވިފައިތިބި ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ގެންގޮސްދިނުމުގައި ފުލުހުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ. އެގޮތުން، ފެންބޮޑުވުމުގެ...
ރާއްޖޭގެ ދެމަފިރިއަކު “ޖިހާދަށް” ކަމަށް ބުނެ ސީރިއާއަށް ގޮސްފި
ރާއްޖޭގެ ދެމަފިރިއަކު “ޖިހާދަށް” ކަމަށް ބުނެ ސީރިއާއަށް ގޮސްފިއެވެ. ޖިހާދަށް ކަމަށް ބުނެސީރިއާއަށް ގޮސްފައި ވަނީ ފުވައްމުލަކު ދިގުވާޑު އަވަށަށް ނިސްބަތްވާ ދެމަފިރިންނެވެ. ދިގުވާޑުއަވަށުގެ ކައުންސިލަރަކު މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ އެދެމަފިރިންގެ...
ހޮނު އެޅުމުގެ ސަބަބުން ދިރާގުގެ ފޯން ސިސްޓަމަށް މައްސަލަ ދިމާވެއްޖެ
ރޭ ފަތިހު މާލެއަށް ކުރި ވިއްސާރާގައި ހޮނުއެޅުމުގެ ސަބަބުން ދިރާގު ފޯން ހިދުމަތަށް ބުރޫ އަރާފިއެވެ. ދިރާގުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި ފޯން ކުރުމާއި އެސްއެމްއެސް އަދި...
އައްޑޫ ސިޓީގައި ޕޮލިސް ޓްރެއިނިން ސްކޫލު އެޅުމަށް ބިމެއް ހަމަޖައްސައިފި
އައްޑޫ ސިޓީގައި ޕޮލިސް ޓްރެއިނިން ސްކޫލު އެޅުމަށް އެސިޓީގެ ކައުންސިލުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ބިމެއް ހަމަޖައްސައިދީފިއެވެ. ޕޮލިސް ޓްރެއިނިން ސްކޫލު އެޅުމަށްޓަކައި ބިން ހަމަޖައްސަވައި...
މެންދަމުގެ ފަތިފުށް 1
ލިޔުނީ: މަނޭޝް ދަރިފުޅާއި އަނބިމީހާ ގޮވައިގެން ކޫލްކެޓް ގައި ސައިބޯން އިން ޒިޔާދު، ވަރަށް އުނދަގޫ ހާލުގައިވެސް ޖީބުން ފޯނުނެގީ ނޯޓިފިކޭޝަން އެލާޓެއް އައުމުންނެވެ. ޒީޔާދު ފޯނުނަގާ...
ރިލްވާން ގެ މައްސަލާގައި ސަރުކާރުން އިހުމާލްވަމުން ދާވަރަށް މަޖިލީހުން ވެސް އެފަދައިން އަމަލު ކުރީތީ ހިތާމަ ކުރަން- އިންތި
މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުނު މައްސަލާގައި ސަރުކާރުން އިހުމާލުވަމުންދާއިރު،މަޖިލީހުން ވެސް އެފަދައިން އަމަލު ކުރެއްވީތީ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށް މަޖްލީހުގެ މެމްބަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ...
"ސުވާލަކީ މަޢުޟޫ އާއި ގުޅޭ ސުވާލެއް ނޫން، ތިޔަ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެވެން ނެތް" ޖަވާބާއެކު މެމްބަރުން ރަތަށް
ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެޖަލްސާގައި މެމްބަރުންގެ ސުވާލު ތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަން ވަޑައިގެންނެވީމިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ތޯރިގު އިބްރާހީމެވެ. ބުދަ ދުވަހު މިނިސްޓަރާއި...
ރިލްވާން ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތަށް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބެނީ ފުލުހުންގެ އިހުމާލުން- ރިޟްވާންގެ އާއިލާ
މިނިވަން ނިއުސްގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތަށްކުރިއެރުމެއް ނުލިބެނީ ފުލުހުންގެ އިހުމާލުން ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދުބުނެފި އެވެ. އާއިލާ އިން މިއަދު ސޯލްޓް...
މެމްބަރު އަހްމަދު ތޯރިގު އިސްލާހެއް ހުށަހެޅީ މަކަރުވެރި ގޮތެއްގައި އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުން ނިޔާޒު ވަކިކުރުމަށް- އެމްޑީޕީ
އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ނިޔާޒު އިބްރާހިމްގެ މަގާމު ގެއްލުމުގެ ފުރުސަތުބޮޑުވާ ގޮތަށް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް އިސްލާހު ގެންނަން މިއަދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި އެވެ. މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު...
ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތައް ވަޔަލެސްކޮށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތައް ވަޔަރލެސްކޮށް އެއް ލިންކަކުން ގުޅާލުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތައް ގުޅާލުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ތަމްރީން ދިނުމަށް...
އޭޑީކޭ އަށް ރާއްޖޭގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް އައިޖީއެމްއެޗުން ދޮޅުލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ދަރަނި ދެއްކުމަށް ހުކުމްކޮށްފި
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އޭޑީކޭ ޓްރޭޑް އެންޑް ޝިޕިންގޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ދައްކަންޖެހޭ ދޮޅުލައްކައަށްވުރެގިނަ ރުފިޔާ އޭޑީކޭއަށް ތިރީސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކައި ޚަލާސް ކުރުމަށްއައިޖީއެމްއެޗްގެ...
ޒަމާން ތަކަކަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުން އަނެއްކާވެސް ދާއަޅައިގެން މަސްވެރިކަންކުރާ ބޯޓުތަކެއް
ޒަމާން ތަކަކަށްފަހުރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުން އަނެއްކާވެސް ދާއަޅައިގެން މަސްވެރިކަންކުރާ ބޯޓުތަކެއް ރާއްޖޭގެ ބައެއްކަނޑުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތެއް ރާއްޖެ އެމްވީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ނަމަވެސް މިކަން ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް އޮޅުންފިލާފައި...
ބަޖެޓުގައި ހިމަނާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ އަމާޒަކީ ރަށްފުށުގެ ނިކަމެތި ދިރިއުޅުމަށް ހެޔޮބަދަލު ގެނައުން ކަމުގައި ވާންވާނެ
ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް )ޕީއެސް އައި ޕީ( ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ކޮންމެވެސް އެއް މަޝްރޫއެއް 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް...
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަކީ ދަށްކޮށް ޚިދުމަތްދޭ މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަ ބައެއް- ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަކީ ދަށްކޮށް ޚިދުމަތްދޭ މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަ ބައެއްކަމަށް ވާހަކަ ދައްކަވާ ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް ވަރަށްބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ނާޒިމް ވާހަކަފުޅުދައްކަވައިފިއެވެ. “ދިވެހި...