ތ. ވިލުފުށި، ހުވަނދުމާގެ، މަރްޔަމް ނަފްޙާ ނާޞިރު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށަައިފި
ތ. ވިލުފުށި، ހުވަނދުމާގެ، މަރްޔަމް ނަފްޙާ ނާޞިރު (15އ) ދިޔަ ވަކިތަނެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާކަމަށް ޢާއިލާއިން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯރޓްކުރުމާ ގުޅިގެން އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ. މަރްޔަމް ނަފްޙާ ނާޞިރު ދިޔަ ވަކި ތަނެއް ނޭނގި...
ޅޮހީގައި ލަކުޑި ބުރިއަކުންޖަހާ ބިދޭސީއަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި
ނ.އަތޮޅު ޅޮހީގައި ބިދޭސީ މީހަކަށް ލަކުޑިބުރިއަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފިކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. އެމް.އެލްއަށް މައުލޫމާތު...
މާލޭގައި މިރޭވެސް މީހަަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި
މާލޭގައި މިރޭވެސް ޒުވާނަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި، ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އަޑިޕާކް ސަރަހައްދުގައި...
ފޭދޫގައި ޒަހަމްވި ބިދޭސީންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު ދޫކޮށްލައިފި
ރޭ ފޭދޫގައި ބަޔަކު ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ޒަހަމްވި ބިދޭސީންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލައިފި...
ފޮއްދޫގައި ފިތުރުޢީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި
ނ.އަތޮޅު ފޮއްދޫއަކީ އަތޮޅުގައި އާބާދީ މަދުރަށްރަށުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރަށެކެވެ. ނަމަވެސް ފޮއްދޫއަކީ ވަރަށް އެކުވެރި ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ އިޖުތިމާޢީ ރޫހް ވަރުދަވެސް ރަށެކެވެ. އެކަން އެންމެ...
ސްކޫޕް ގޯޅިގަނޑު ތެރޭގައި މީހަކަށް ހަމަލާދީ ޒަޚަމް ކޮށްލައިފި
މާލޭ ޗާންދަނީ މަގުގައި ހުންނަ ސްކޫޕް ގޯޅިގަނޑު ތެރޭގައި މީހަކަށް ހަމަލާދީ ޒަޚަމް ކޮށްލައިފި އެވެ.ފުލުހުން މަޢުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި، ސްކޫޕް ގޯޅިގަނޑު ތެރޭގައި ފިރިހެނަކަށް ހަމަލާ...
ތުލުސްދޫގައި ވަޅިއަކުން ހަމަލާ ދިނުމުން މީހަކު މަރުވެއްޖެ
ކ. ތުލުސްދޫގައި ތޫނުއެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމުކޮށްލާފައި ވާ މީހަކަށް ތުލުސްދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.މި މީހާއަށް ތޫނުއެއްޗަކުން ހަމަލާދިންކަމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މިރޭ...
އިޒްރާއިލުގެ ފަތުރުވެރި ރާއްޖެ އައުން މަނައެއް ނުކުރަން: ރައީސް އޮފީސް
އިޒްރާއީލުގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައުން މަނާ ނުކުރާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އިޒްރާއީލުގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސް އުޅުމުގައި މިއީ 100 އިންސައްތަ މުސްލިމު ގައުމެއްކަން ދަންނަން ޖެހޭނެ...
ސިޓީ ހޮޓަލްގެ އުންމީދުތައް އަނެއްކާވެސް ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް
  ކަތީބުންގެ ޒަމާން ނިމުކަމަށް ގެނެސް ރައްޔިތުން ލާވޯޓުން ރައްޔިތުންގެ ވެރިންހޮވާ ރަށްރަށުގެ ކަންތައްތައް އެރަށެއްގެ ކައުންސިލުން ނިންމާ، ކަތީބުންގެ ޒަމާން ނިމުނީކަމަށް، އޭރު ވަރަށް އަޑަށް...
މަނަދޫ އީދު ފުޓްސެލް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފޯލިގޮނޑި އެސް.ޕީ ހޯދައިފި
މަނަދޫގައި ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ އީދު ފުޓްސެލް މުބާރުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފޯލިގޮނޑި ސްޕޯރޓްސް  ހޯދައިފިއެވެ. ޖުމްލަ އަށްޓީމް ބައިވެރި މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗްގައި ފޯލި ގޮނޑި...
މޯބައިލް ނެޓްވޯކް އަޕްގްރޭޑް ކުރަމުންދާތީ ހިދުމަތަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފި
ދިރާގު މޯބައިލްނެޓްވޯކް އިތުރަށް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެގޮތުން 4ޖީގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖެއަށް ދޫކުރުމު ގޮތުން ހިންގުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތަންފީޒީ މަރުހަލާގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ދިރާގުން...
ތާޒާ ބްރޭންޑުގެ މިނަރަލްވޯޓަރ ފުޅިއަކުން ދަގަނޑު ނަޓެއް ފެނިއްޖެ
މަނަދޫއަށް ގެންދިޔަ ތާޒާ ބްރޭންޑުގެ މިނަރަލްވޯޓަރ 500 އެމްއެލް ފެންފުޅިއަކުން ދަގަނޑު ނަޓެއް ފެނިއްޖެއެވެ. މިފުޅި ފާހަގަ ކުރެވުނީ މަނަދޫ ގައި މިދިޔަ ފިތުރު އީދު (28 ޖުލައި...
ކިނބޫ އެރިކަމަށް ބުނާ ސަރަހައްދުން ބިސްތަކެއް ފެނިއްޖެ
މީގެ 3 ދުވަސްކުރިން ނ.މާފަރަށް ކިނބުލެއް އަރާ އޮތްވައި ފެނުނު ސަރަހައްދުގެ އަތިރިކަމތިން ކިނބުލުގެ ބިސްކަމަށް ބެލެވޭ 130 ބިސް ފެނިއްޖެއެވެ. އެމް.އެލްއަށް މައުލޫމާތު ދިން ބިސްތައް...
ހުޅުލެއަށް އުދައަރާ އެއާޕޯޓުގެ ކޯޒުވޭ މައްޗަށް ކުނިއެޅިއްޖެ
މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަޔާއެކު ކަނޑު ގަދަވެ ހުޅުލެއަށް އުދައެރުމުގެ ސަބަބުން އެރަށުގައި އޮންނަ އިބްރާހީމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ވެހިކަލްތައް ދަތުރުކުރާ ކޯޒްވޭ މައްޗަށް ކުނިއެޅިއްޖެއެވެ....
ކުޑަކުއްޖަކާ އެއް ޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކާ އެއް ޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިއަދު ހަވީރު 18:00 ހާއިރު ކޯޓް...
ނުވަ ލައްކަ ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި 2 މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި
ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި ނުވަ ލައްކަ ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 2014 ޖޫން 23 ވަނަ ދުވަހު ހައްޔަރުކުރި 2 މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި...
މާލޭގައި މިރޭ ހިންގި ތިން މާރާމާރީއެއްގައި 4 މީހަކު ޒަޚަމް ކޮށްލައިފި
މާލޭގައި މިރޭ ހިންގި ތިން މާރާމާރީއެއްގައި 4 މީހަކު ޒަޚަމް ކޮށްލައިފި އެވެ. މާލޭގެ 3 ސަރަހައްދެއްގައި ހިންގި 3 މާރާމާރީގައި އަނިޔާވެފައިވަނީ 3 ފިރިހެނަކަށާއި އަންހެނަކަށެވެ....
މަނަދޫއަށް 400 ކޭ.ވީގެ އިންޖީނެއް ގެނެސްފި
ނ.އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީރަަށަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓްގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން 400 ކިލޯ ވޯޓްގެ އިންޖީނެއް މިއަދުގެ ހެނދުނު މަނަދުއަށް ގެނެސްފިއެވެ. މަނަދޫ އިންޖީނުގެ ހިންގާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން...
ލޯންޗަކާއި ފެރީއެއްޖެހި 4 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
    ލޯންޗަކާއި ހުޅުމާލެއާ މާލެއާ ދެމެދު ދުއްވާ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ފެރީއެއްޖެހި އެކްސިޑެންޓްވެ 4 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.މި އެކްސިޑެންޓްގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ މިރޭ 2100 ހާއިރުކަމަށް...No flash installed
No flash installed