ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިޔާ ސަހުމް ކަމަށްބެލޭ މީހަކު މިއަދު މާލޭގެ ފިހާރަޔަކުން ވިޔަފާރި ކުރިކަމަށް އެ ފިހާރައިގެ ކޭސިއަރު ބުނެފި
ޖަލުން ފިލާފައިވާ ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިޔާ އިބްރާހިމް ޝަހުމް އާދަމްކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކު ލެކިއުޓް ފިހާރައިން މިއަދު ވިޔަފާރިކުރި ކަމަށް އެފިހާރައިގެ މުވައްޒަފަކު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކުއެ ފިހާރަ ހިންގާ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުލް މާޖިދުވިދާޅުވިގޮތުގައި...
ގއ. ގެމަނަފުށީގައި ފުލުހަކު ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ކުރިކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ ބަޔަކު މުޒާހަރާކޮށްފި
  ގއ. ގެނަފުށީގައި ފުލުހަކު ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނެ އެރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ކައިރިއަށް...
އައްޑޫ ކައުންސިލުން އެ އަތޮޅުގެ ކުރިއެރުވުމަށް ހިންގާ ޕްްރޮޖެކްޓްތަކަށް ސަރުކާރުން ހުރަސް ނޭޅުމަށް ގޮވާލައިފި
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހީވާގި ކައުންސިލްތަކުގެ ތެރެއިން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށްހިންގާ...
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ގެއިން ބޭރަށް ކޮންމެހެން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ނަމަ ސަލާމަތަށާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އިތުރަށް...
ސްރީ ލަންކާ އަށް ފަރުވާއަކަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދިވެހި ޒުވާނާ ފެނިއްޖެ
ސްރީ ލަންކާ އަށްފަރުވާއަކަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދިވެހި ޒުވާނާ ފެނިއްޖެ އެވެ. ލަންކާއަށް ދިޔަ ބ. އޭދަފުށީ އަހުމަދު ޝިމްހާދު ގެއްލުނުކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއިން ބުނެފައިވަނީ...
އެނބޫދޫ ފަރު ކައިރިން ދެ ލޯންޗް އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ
މާލެ އަތޮޅު އެނބޫދޫ ފަރުކައިރިން ދެ ލޯންޗް ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ. ރޭ 00:15 ހާއިރު ދެ ލޯންޗް ޖެހިފައިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބުމާއެކު...
އިމާރާތެއްގައި ބަހައްޓާފައިހުރި 43650 ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގުމަށް ފަހު ގުދަނެއްގައި ރައްކާ ކޮށްފި
އިމާރާތެއްގައި ބަހައްޓާފައިހުރި 43650 ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގުމަށް ފަހުގުދަނެއްގައި ރައްކާ ކޮށްފައި ހުއްޓާ ފުލުހުން ހޯދައިފިއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިޢިމާރާތަކީ އެކްސެލް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ޕްލޭ...
ވެހޭތާ ފެން ހިންދަން ދަސްކުރަންޖެހޭ
ވެހޭތާ ފެން ނަގަން ޖެހޭގޮތަށް، ވެހޭތާ ފެން ހިންދާނެ ގޮތެއްވެސް ދަސްކުރަން އެބަޖެހެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް މާލެއަށް އައި ތަރައްޤީއާއެކު، ކިތަންމެ ވަރަކަށް ވާރޭ ވެހުނަސް އެއިން ފެންފޮދެއް...
ނަމަވެސް، ތިޔަ ހަނދާނޭ ވާނީ 6
ލިޔުނީ: ރަޙުމަތުﷲ / ނ. ކުޑަފަރި (ހަވަނަ ބައި) ދެން އެހެންވިއްޔާ މިއީ ކޮންފަދަ މުސީބާތެއް ހެއްޔެވެ. ހުކުރުވިލޭރޭގެ ނުރައްކާ ހެއްޔެވެ! މޫނުމަތީގައި އެއްވެސް އުޖާލާ ކަމެއްނެތި،...
މާފުށީ ޖަލުން ފިލައިގެން ދިޔަ ދެ ކުއްވެރިންގެ މައްސަލައިގާ ހޯމް މިނިސްޓްރީން އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅެއްނުކުރޭ!
މާފުށީ ޖަލުން ފިލައިގެން ދިޔަ ދެ ކުއްވެރިންގެމައްސަލަ ފެންމަތިވުމުން އެފަދަ ހާދިސާތަކަކީ ސިސްޓަމްގައި ހުރިދޯދިޔާކަންކަން ދެނެގަނެ އެކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތެއް ކަމަށްހޯމް މިނިސްޓަރ އުމަރު...
ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަނުން ޕީޕީއެމް ފިލާވަޅެއް ލިބިގަންނަން ޖެހޭކަމަށް މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެ
އައްޑޫ ސިޓީގެ ފޭދޫ ދާއިރާއާއި މ. ކޮޅުފުށީކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަނުން ފިލާވަޅެއްލިބިގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެރިކަން ހިންގާ ޕާޓީ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީއޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް)ގެ ރައީސް، އަދި...
ރަޝިޔާގެ ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ
ރަޝިޔާގެ ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލް ޔުރީ ޗައިކާ އަންނަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަ ޖެހިއްޖެއެވެ. ޔުރީ ޗައިކާގެ ދަތުރުގައި ރާއްޖެއާއި ރަޝިޔާއާއި ދެމެދު...
ބ. އޭދަފުށީގައި އަންހެނަކު ފާޚާނާއިން ނެރުން އުނދަގޫކަމަށްވެ އެފާޚާނާގައި އޭނާ އިންނަތާ 12 ގަޑިއިރުވެއްޖެ
ބ. އޭދަފުށީގައިއަންހެނަކު ފާޚާނާއިން ނެރުން އުނދަގޫކަމަށްވެ އެފާޚާނާގައި އޭނާ އިންނަތާ 12 ގަޑިއިރުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ އަކީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ފަލަމީހަކަށްވާތީވެ ހެލިފެލިފެ އުޅުން އުދަގޫ މީހެއްކަމަށް...
ދަރުމަވަންތަ މިސްކިތަށް ގިނައަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިއަދު ހުކުރު ކުރުމަށް ދިޔަ
ވަކިން ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ނަމާދު ކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ ދަރުމަވަންތަ މިސްކިތަށް ގިނަ ބަޔަކު މިއަދު ހުކުރަށް ދިޔަކަމަށް އެނގިފައި ވެއެވެ. އެމިސްކިތަށް ގިނަބަޔަކު ހުކުރަށް ގޮސްފައިވަނީ އެމިސްކިތުގައި...
މަސްތުވާތަކެތި ބަންދު ކުރަނިކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއެކު، ކުށުގެ ރެކޯޑް އޮންނަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެތި ބަންދު ކުރަންތިބި ބަޔަކުގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއެކު ހިފާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. މި އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ދަންވަރު 01:45ހާއިރު ހިންގި މި...
ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިޔާ ގ. ކޯޒީ އިބްރާހިމް ޝަހުމް އާދަމާއި އިތުރު މީހަކު މިރޭ މާފުށީ ޖަލުން ފިލައިފި
ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވެގެން އުމުރަށް ޖަލަށް ލާފައި ހުރި ނުރައްކާތެރިކުށްވެރިޔާ ގ. ކޯޒީ އިބްރާހިމް ޝަހުމް އާދަމާއި އިތުރު މީހަކުމިރޭ މާފުށީ ޖަލުން ފިލައިފި އެވެ. ޝަހުމަކީ...
މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގިނަބައެއްގެ މުދަލަށް ގެއްލުންވެއްޖެ
  ރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލެއަށް ރޭ ބޯކޮށްވާރޭވެހި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ބައެއް ގޭގެޔަށް ފެންވަދެ ގިނަބައެއްގެ މުދަލަށް ގެއްލުންވެއްޖެއެވެ. ރޭ މެންދަމު 11:45 ހާއިރުން ފެށިގެން ވާރޭ...
އެމްޑީޕީގެ އޮފީހަށާއި ޕާޓީގެ އިސްވެރިންނަށް ދޭ ހަމަލާދެނީ ޕީޕީއެމް އަކުންނޫން- ރައީސް މައުމޫން
އެމްއެމްޑީޕީގެ އޮފީހަށާއި ޕާޓީގެއިސްވެރިންނަށް ދޭ ހަމަލާތަކަކީ ޕީޕީއެމްއިން ކުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށްކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ވެސް ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޕީޕީއމްއިން މިއަދު...
ޕީޕީއެމުން ޖޭޕީއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މަސްވަރާތައް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެ- ރައީސް މައުމޫން
ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި އެކު ވަރަށް އަވަހަށްމަޝްވަރާތައް ފަށާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންއަބުދުލް ގައްޔޫމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި...